De catilinae coniuratione, hoofdstuk 5
Categorie: Boek > Ascensus > 4e Jaar
Catilina, die geboren was uit een edel geslacht, had zowel veel geestelijke als lichamelijke kracht, maar een slecht en verdorven karakter. Vanaf zijn jongelingsjaren waren burgeroorlogen, moord, rooftochten en tweedracht onder burgers aangenaam voor hem en daar oefende hij zijn jeugd in. Zijn lichaam was meer bestand tegen vasten, koude en slapeloze nachten dan iemand kon geloven. Zijn geest was stoutmoedig, sluw en veelzijdig; Hij veinsde en ontveinsde om het even welke zaak; Hij verlangde naar andermans bezit en verkwistte het zijne; Hij was vurig in zijn verlangens; Hij had voldoende welsprekendheid, maar te weinig wijsheid. Zijn onverzadigbare geest verlangde steeds naar het overdrevene, het ongelooflijke, het onbereikbare.

Na de heerschappij van Lucius Sulla maakte een zeer groot verlangen om de staatsmacht te grijpen meester van hem en hij hechtte er geen enkel belang aan op welke manier hij dit kon bereiken, zolang hij de heerschappij maar voor zichzelf verwierf. Zijn onverschrokken geest werd van dag tot dag meer en meer opgejaagd door het gebrek aan vermogen en wroeging over zijn misdaden, die hij beiden had doen toenemen door die eigenschappen dat ik hierboven heb vermeld. Bovendien spoorden de verdorven zeden, die door de slechte en onderling tegenstrijdige kwalen (weeldezucht en hebzucht) geteisterd werden, van de staat hem aan.