Tekst 25: wie het laatst lacht...
Categorie: Boek > Via Latina > Boek 1
Koning Tarquinius heerste hoogmoedig en wreed; daarom was hij Superbus genoemd.
Het volk hield niet van hem/ mocht hem niet, omdat het tot grote werken / zware arbeid was/werd gedwongen.
Ook veel patriciers waren hem vijandig (gezind),
omdat zij van de openbare ambten werden/waren afgehouden/uit.. werden/waren geweerd.
Bewogen door vrees voor/ Omdat hij bang was voor/Uit angst voor een aanslag verwijderde Tarquinius de aanzienlijksten van de staat.
Zelfs de zonen van zijn zus vreesde hij: de een doodde hij, het leven van de ander spaarde hij, omdat hij meende dat van hem/ van zijn kant geen gevaar dreigde.
Deze had gedaan alsof hij gek/onnozel was en had de onrechtvaardigheden van de koning rustig verdragen.
Zelfs de bijnaam Stomkop had hij niet afgewezen / had hij geaccepteerd.
Daarom leefde/leidde hij een veilig/onbekommerd leven, omdat hij door Tarquinius niet doorzien was/ omdat Tarquinius hem niet doorzien/door had.

Maar op een dag richtte de koning, omdat hij ongerust gemaakt was door een verschrikkelijk teken van de goden, zich als volgt tot Brutus:
‘Ik heb besloten twee van mijn zonen naar Delphi te sturen; zij zullen/moeten het orakel over mijn lot raadplegen.
Jij, Brutus, zult hun begeleider zijn.’
Brutus zei niets, hoewel hij met grote vreugde was vervuld.
Spoedig snelden / haastten zich de zonen van de koning samen met Brutus naar Delphi.
Nadat ze daarheen waren gekomen/gegaan, voerden ze de opdrachten van hun vader uit.

Daarna verlangden de broers het orakel over hun eigen lot te raadplegen.
In aanwezigheld van Brutus zei een van hen:
‘Wie van ons beiden zal eens de hoogste macht in Rome hebben/bezitten?' Nauwelijks had hij beeindigd / was hij uitgesproken, toen dit geantwoord werd.
Hij, [o] jongemannen, zal de hoogste macht in Rome hebben/bezitten, die als eerste van jullie zijn moeder een kus zal hebben gegeven/ zal geven. Meteen besloten de broers door een grote hoop gedreven/door een hoge verwachting aangespoord zich naar Rome te haasten / snel naar Rome terug te keren.
Plotseling viel Brutus op de grond en raakte deze aan met zijn mond Daarom lachten de zonen van de koning Brutus uit, maar hij glimlachte vriendelijk.
Kort daarop verdreef hij de Tarquini en kwam de hoogste macht tot/aan hem/ viel hem de hoogste macht te beurt.