Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Cicero

Pro Caelio 30 - 35

30 Er zijn echter twee aanklachten, deze in verband met het goud en deze in verband met het vergif,en in deze gaat het om dezelfde persoon. Het goud werd geleend van C. en er werd ook gezocht naar vergif, bedoeld om aan haar te worden gegeven, zoals wordt gezegd. Alle andere dingen zijn geen aanklachten maar zijn beschimpingen en horen eerder bij een brutale scheldpartij dan bij een openbaar proces . Echtbreker, viezerik en fout bankdirecteurtje is een belediging en geen aanklacht; er is geen enkel fundament voor deze aanklachten, geen grondslag; de geluiden zijn krenkend, zomaar uitgebraakt door een woedende aanklager, zonder dat er een informant is. 31 Ik zie van deze twee aanklachten de bron en de oorsprong, ik zie een bepaalde naam en een hoofd. Er was goud nodig, hij leende het van Clodia, hij leende het zonder getuige, en hield het zolang hij wilde.Ik zie hier een zeer grote aanwijzing van een of andere buitengewone huisvriendachap. Hij wilde deze zelfde persoon doden, hij zocht vergif, kocht slaven om, bereidde het vergif, stelde de plaats vast en bracht het er naar toe. Opnieuw zie ik weer dat er grote haat met een zeer wrede breuk ontstaan is. Voor ons, rechters, gaat deze zaak helemaal over Clodia, niet alleen een adellijke maar tevens befaamde vrouw; over haar zal ik niets zeggen tenzij om de aanklacht te weerleggen. 32 Maar jij begrijpt, Cn. Domitius, gezien jouw uitstekende verstand, dat de zaak voor ons helemaal over haar gaat. Als zij niet zegt dat zij het geld aan Caelius geleend heeft, als zij niet de beschuldiging uit dat er vergif door hem tegen haar bereid werd, dan handelen wij onbeschaamd, als wij de naam van vrouw des huizes anders noemen dan de onschendbaarheid van getrouwde vrouwen vereist. Maar als zonder die vrouw (lett. als die vrouw is verdwenen) geen enkele grond tot aanklacht en geen middelen om Caelius aan te vallen voor hen overblijven, wat anders moeten wijj, patroni, dan doen dan dat we hen, die ons achterna zitten, verjagen. Ik zou dat zeer hevig doen, als niet vijandelijkheden met de echtgenoot van die vrouw – ik bedoel broer – een belemmering zouden vormen- ik maak altijd die fout. Ik zal de kwestie nu op een gematigde manier behandelen en niet verder afdwalen, dan mijn gevoel voor eer en de zaak zelf mij dwingen. Nooit immers vreesde ik vijandschappen te moeten voeren met vrouwen, en zeker niet met haar, van wie allen meenden dat zij eerder het vriendinnetje van allen dan vijandin van iemand was. 33 Maar toch zal ik haar eerst vragen of ze liever wil dat ik haar streng, zwaarwichtig en ouderwets dan wel ontspannen, losjes en stads aanspreek . Als (zij echter verkiest dat ik) op de strenge gewoonte en manier (haar aanspreek) zal ik uit de onderwereld iemand moeten oproepen uit die mensen met baarden, niet met dat baardje waar zij plezier in schept, maar met zo’n ruige baard, die we zien op antieke stand- en borstbeelden, die de vrouw moet vermanen en in mijn plaats moet spreken, om te voorkomen dat zij toevallig boos op mij wordt. Uit juist deze familie zal dus iemand moeten staan en nog wel het liefst die (beroemde)Caecus, hij zal immers het minste verdriet hebben, die haar niet zal zien. Als hij dan verschenen is, zal hij zeker zo handelen en zo spreken: Vrouw, wat heb jij te maken met Caelius, wat met dat jonge kereltje, wat met een vreemdeling ? Waarom ben je of zo vertrouwelijk met hem geweest, dat je hem goud verschafte of waarom zo vijandig dat je vergiftiging vreesde? Had jij dan iet gezien dat je vader, had je niet gehoord dat je oom, niet gehoord dat je opa, je overgrootvader, je betovergrootvader, je betoudovergrootvader consuls zijn geweest? 34 Wist je kortom niet meer dat je onlangs nog gehuwd was met Quintus Metellus Celer, een zeer beroemd en dapper man, een zeer vaderlandslievende man, die zodra hij een voet buiten had gezet, bijna alle burgers overtrof in moed, roem en waardigheid? Toen je uit een zeer verheven geslacht in een zeer beroemde familie was ingetrouwd, waarom stond Caelius je dan zo na ?? (Was hij) een bloedverwant, een aanverwant, een vriend van je man ? Niets van dat alles . Wat was het dus anders dan een redeloze geilheid? Als de beelden van ons, mannen je niet konden raken, daagde dan zelfs niet mijn opvolgster, die Q.Claudia, je niet uit een navolgster te zijn in familie-eer qua roem voor vrouwen, deed die beroemde Vestaalse maagd Claudia dat dan niet , die niet toestond dat haar vader door een vijandig volkstribuun van zijn wagen werd getrokken terwijl hij een triomftocht hield? Waarom trokken de ondeugden van je broer jou eerder dan de goede eigenschappen van je vader en grootvader, die zowel bij mannen als ook bij vrouwen tot aan ons teruggevonden zijn . Heb ik daarom de vrede met Pyrrhus afgeschoten, opdat jij dagelijks schandelijke liefdesverdragen te laten sluiten, heb ik daarom water aangevoerd, opdat jij er op schandelijke wijze gebruik van maakte, heb ik daarom een weg aangelegd, opdat jij eroverheen zou lopen, vergezeld door vreemde mannen? 35. Maar waarom, rechters heb ik een zo streng persoon opgevoerd, dat ik bang moet zijn dat dezelfde Appius zich plotseling omdraait en Caelius begint te beschuldigen met die eigen strengheid van een censor. Ik zal dit later bezien, en wel zo, dat ik erop vertrouw dat ik zijn leven acceptabel zal maken zelfs voor de strengste criticasters. Jij echter vrouw,want nu zal ik tot jou spreken zonder dat een personage is opgevoerd, als je die dingen probeert te bewijzen die je doet, die je zegt, die je beraamt, die je verwijt en beschuldigt dan is het noodzakelijk dat je verantwoordelijkheid aflegt en uitleg geeft van de zo grote vriendschappelijke omgang, van de zo grote innige relatie, van zo grote (hechte) verbintenis. De aanklagers hebben het steeds over uitspattingen, liefdes, overspel, Baiae, beachparty’s, orgieën en cocktailparty’s, gezangen, orkesten en boottochtjes. En diezelfden maken duidelijk dat ze niets zeggen wat tegen jouw wil is. Aangezien je dus met ik weet niet welke roekeloze en onbezonnen geestesgesteldheid hebt gewild dat deze dingen op het forum en in de rechtbank besproken werden, is het dus nodig dat jij ze ofwel verdunt (ontzenuwt) en (ons) onderwijst/leert kennen geeft dat ze onwaar zijn of dat je bekent dat noch jouw aanklacht noch jouw getuigenis geenszins geloofd moeten worden.