Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Boek > Lingua Latina > Boek 1

TitelToegevoegdGewijzigd
Cultuurblok 12, samenvatting 10 Jul 2011 01 Jul 2014 (2x)
Extra Oefenblok 1-4 opdracht 3 29 Aug 2022  
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht 1 17 Mar 2007 17 Mar 2007 (1x)
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht 2 17 Mar 2007 10 Nov 2007 (2x)
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht 3, 5, 6 09 Dec 2008 01 Feb 2011 (4x)
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht 7 (versie 1) 13 Feb 2007 11 Jan 2013 (3x)
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht 7 (versie 2) 25 Feb 2007 12 Jan 2009 (3x)
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht: 4 01 Nov 2009  
Hoofdstuk 1 - 4: Extra oefenblok: Opdracht: 8 01 Nov 2009 15 Nov 2013 (2x)
Hoofdstuk 1, opdr. 1 14 May 2006 27 Jun 2006 (1x)
Hoofdstuk 1, opdr. 2 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 3 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 6 17 Feb 2020  
Hoofdstuk 1, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, opdr. 10 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 1, Taalblok 15 Dec 2010  
Hoofdstuk 1, Tekstblok 02 Dec 2013 08 Sep 2014 (1x)
Hoofdstuk 1, tekstblok (versie 1) 28 Aug 2005 15 Dec 2010 (3x)
Hoofdstuk 1, tekstblok (versie 2) 20 Jul 2008 11 Sep 2009 (2x)
Hoofdstuk 1, toetsblok: Marcus in het Circus 28 Aug 2005 20 Sep 2006 (2x)
Hoofdstuk 1-4: extra oefenblok: opdracht 9 26 Oct 2013 28 May 2015 (1x)
Hoofdstuk 1: samenvatting cultuurblok 02 Dec 2013  
Hoofdstuk 2, Na het vertalen 23 Nov 2009  
Hoofdstuk 2, opdr. 1 27 Jun 2006 27 Jun 2006 (1x)
Hoofdstuk 2, opdr. 2 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 3 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 5 27 Jun 2006 05 Apr 2008 (1x)
Hoofdstuk 2, opdr. 6 27 Jun 2006 06 Mar 2018 (5x)
Hoofdstuk 2, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 10 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 11 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 12 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 2, opdr. 13 01 Jul 2007 21 Oct 2013 (3x)
Hoofdstuk 2, startblok 28 Aug 2005 13 Nov 2005 (2x)
Hoofdstuk 2, tekstblok 28 Aug 2005 01 Nov 2009 (3x)
Hoofdstuk 2, toetsblok 28 Aug 2005 27 Jan 2014 (5x)
Hoofdstuk 3, opdr. 1 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 2 27 Jun 2006 05 Nov 2012 (3x)
Hoofdstuk 3, opdr. 3 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 3, startblok 28 Aug 2005 21 Nov 2011 (7x)
Hoofdstuk 3, tekstblok 28 Aug 2005 18 Dec 2017 (9x)
Hoofdstuk 3, toetsblok 28 Aug 2005 16 Dec 2007 (2x)
Hoofdstuk 4, opdr. 1 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 2 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 3 27 Jun 2006 08 Dec 2006 (1x)
Hoofdstuk 4, opdr. 5 27 Jun 2006 13 Mar 2019 (2x)
Hoofdstuk 4, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 8 27 Jun 2006 13 Dec 2011 (2x)
Hoofdstuk 4, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 10 27 Jun 2006 17 Jun 2008 (1x)
Hoofdstuk 4, opdr. 11 (versie 1) 27 Jun 2006 29 Nov 2010 (4x)
Hoofdstuk 4, opdr. 11 (versie 2) 16 Dec 2013  
Hoofdstuk 4, opdr. 12 27 Jun 2006 03 May 2013 (9x)
Hoofdstuk 4, opdr. 13 27 Jun 2006 10 Nov 2010 (2x)
Hoofdstuk 4, opdr. 14 27 Jun 2006 24 Nov 2008 (1x)
Hoofdstuk 4, opdr. 15 27 Jun 2006 30 Dec 2007 (1x)
Hoofdstuk 4, opdr. 16 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, opdr. 17 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 4, startblok 28 Aug 2005 27 Jun 2006 (2x)
Hoofdstuk 4, tekstblok 17 May 2006 12 May 2015 (10x)
Hoofdstuk 4, toetsblok 28 Aug 2005 09 Dec 2014 (7x)
Hoofdstuk 5 opdracht 2 02 Oct 2007  
Hoofdstuk 5, oefenblok 07 Feb 2007 10 Nov 2013 (4x)
Hoofdstuk 5, opdr. 1 13 Mar 2007 15 Dec 2009 (3x)
Hoofdstuk 5, opdr. 2 29 Nov 2008 07 Feb 2010 (2x)
Hoofdstuk 5, opdr. 4 13 Mar 2007 10 Jan 2012 (7x)
Hoofdstuk 5, opdr. 5 05 Dec 2006 10 Jan 2012 (5x)
Hoofdstuk 5, opdr. 6 13 Mar 2007 13 Mar 2007 (1x)
Hoofdstuk 5, opdr. 7 23 Sep 2009 20 Nov 2013 (1x)
Hoofdstuk 5, opdr. 8 31 Jan 2009  
Hoofdstuk 5, opdr. 9 23 Sep 2009  
Hoofdstuk 5, opdr. 10 27 Jul 2008 22 Jan 2013 (2x)
Hoofdstuk 5, opdr. 11 27 Jul 2008 14 Apr 2019 (4x)
Hoofdstuk 5, opdr. 12 23 Sep 2009  
Hoofdstuk 5, opdr. 13 27 Jul 2008  
Hoofdstuk 5, opdr. 14 23 Sep 2009 31 Jan 2013 (1x)
Hoofdstuk 5, opdr. 15 06 Feb 2008 29 Nov 2010 (1x)
Hoofdstuk 5, opdracht 7 19 Dec 2008  
Hoofdstuk 5, startblok 05 Dec 2006 22 Feb 2012 (10x)
Hoofdstuk 5, tekstblok 11 Oct 2006 18 Jan 2017 (22x)
Hoofdstuk 5, toetsblok 28 Aug 2005 20 Jan 2011 (6x)
Hoofdstuk 5-8, opdracht 3: extra oefen blok 23 Mar 2010 11 Mar 2013 (2x)
Hoofdstuk 5-8: extra oefenblok: opdracht 1 28 May 2015  
Hoofdstuk 6, opdr. 1 (versie 1) 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 1 (versie 2) 21 Jan 2010 21 Apr 2011 (1x)
Hoofdstuk 6, opdr. 2 (versie 1) 27 Jun 2006 31 Jan 2014 (1x)
Hoofdstuk 6, opdr. 2 (versie 2) 29 Nov 2008 29 Nov 2008 (2x)
Hoofdstuk 6, opdr. 3 27 Jun 2006 11 Jan 2011 (3x)
Hoofdstuk 6, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 5 27 Jun 2006 13 Mar 2014 (5x)
Hoofdstuk 6, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 7 27 Jun 2006 09 May 2011 (1x)
Hoofdstuk 6, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 10 (versie 1) 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 10 (versie 2) 23 Jan 2008 11 Mar 2008 (1x)
Hoofdstuk 6, opdr. 11 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, opdr. 13 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 6, startblok: 28 Aug 2005 04 Feb 2014 (5x)
Hoofdstuk 6, Tekstblok: Na het vertalen 01 Feb 2011  
Hoofdstuk 6, tekstblok: Op leven en dood (versie 1) 20 Oct 2014 04 Jun 2019 (3x)
Hoofdstuk 6, tekstblok: Op leven en dood (versie 2) 28 Aug 2005 22 Apr 2013 (24x)
Hoofdstuk 6, toetsblok 28 Aug 2005 06 Mar 2009 (3x)
Hoofdstuk 6: Op leven en dood 27 Mar 2008 12 Feb 2014 (4x)
Hoofdstuk 7, opdr. 1 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, opdr. 3 27 Jun 2006 11 Oct 2022 (2x)
Hoofdstuk 7, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, opdr. 7 27 Jun 2006 31 Jan 2010 (1x)
Hoofdstuk 7, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, opdr. 9 27 Jun 2006 11 Oct 2011 (2x)
Hoofdstuk 7, opdr. 10 27 Jun 2006 18 Apr 2018 (1x)
Hoofdstuk 7, opdr. 11 27 Jun 2006 10 Jul 2011 (1x)
Hoofdstuk 7, opdr. 12 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 7, samenvatting cultuur 03 Jan 2011 24 Mar 2014 (2x)
Hoofdstuk 7, startblok 28 Aug 2005 08 Apr 2014 (6x)
Hoofdstuk 7, tekstblok: De brief 28 Aug 2005 03 Sep 2013 (9x)
Hoofdstuk 7, toetsblok: Kunnen de goden helpen 28 Aug 2005 27 Oct 2022 (8x)
Hoofdstuk 8 , opdr, 4 (versie 1) 22 Feb 2012  
Hoofdstuk 8, opdr. 1 27 Jun 2006 19 Apr 2011 (4x)
Hoofdstuk 8, opdr. 2 20 Feb 2006 27 Jun 2006 (1x)
Hoofdstuk 8, opdr. 3 27 Jun 2006 21 May 2012 (3x)
Hoofdstuk 8, opdr. 4 (versie 1) 20 Feb 2006 27 Jul 2008 (2x)
Hoofdstuk 8, opdr. 5 20 Feb 2006 30 Mar 2015 (2x)
Hoofdstuk 8, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 8, opdr. 8 14 May 2006 22 May 2017 (4x)
Hoofdstuk 8, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 8, opdr. 10 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 8, opdr. 11 27 Jun 2006 30 Mar 2011 (1x)
Hoofdstuk 8, opdr. 12 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 8, samenvatting cultuur 03 Jan 2011 11 Jan 2011 (1x)
Hoofdstuk 8, startblok 28 Aug 2005 27 Jun 2006 (5x)
Hoofdstuk 8, tekstblok (versie 1) 31 Jan 2013 14 Feb 2013 (1x)
Hoofdstuk 8, tekstblok (versie 2) 02 Apr 2013  
Hoofdstuk 8, Tekstblok, Na het vertalen 08 Mar 2012  
Hoofdstuk 8, tekstblok: Goede raad voor Alexander 28 Aug 2005 17 Jun 2013 (13x)
Hoofdstuk 8, toetsblok 28 Aug 2005 18 Apr 2013 (12x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 1 18 Jun 2007 19 Jun 2008 (2x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 2 23 Jun 2007 17 Nov 2009 (3x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 3 08 Nov 2006 13 Dec 2011 (3x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 5 16 Jan 2008 02 Dec 2008 (2x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 6 23 Jun 2007 23 Nov 2009 (2x)
Hoofdstuk 9 - 12, Extra oefenblok : opdracht 7 16 Jan 2008  
Hoofdstuk 9, opdr. 1 27 Jun 2006 16 Feb 2010 (1x)
Hoofdstuk 9, opdr. 2 27 Jun 2006 11 Apr 2010 (3x)
Hoofdstuk 9, opdr. 3 27 Jun 2006 07 Jun 2015 (5x)
Hoofdstuk 9, opdr. 4 27 Jun 2006 21 Jun 2016 (3x)
Hoofdstuk 9, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 9, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 9, opdr. 7 27 Jun 2006 05 Jul 2017 (3x)
Hoofdstuk 9, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 9, samenvatting cultuur 03 Jan 2011 11 Jan 2011 (1x)
Hoofdstuk 9, startblok: De vrienden vragen 28 Aug 2005 21 May 2008 (4x)
Hoofdstuk 9, toetsblok: Alweer een slaaf verdwenen! 28 Aug 2005 04 Mar 2010 (2x)
Hoofdstuk 9-12, extra oefenblok opdr 1 23 Jun 2014  
Hoofdstuk 9-12: extra oefenblok, opdracht 8 23 Jun 2010 20 Nov 2019 (2x)
Hoofdstuk 9: tekstblok 13 Feb 2009 01 Jul 2014 (13x)
Hoofdstuk 10, opdr. 1 27 Jun 2006 12 Jun 2013 (6x)
Hoofdstuk 10, opdr. 2 11 Mar 2008 02 Jun 2014 (3x)
Hoofdstuk 10, opdr. 3 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 10, opdr. 4 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 10, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 10, opdr. 6 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 10, opdr. 7 27 Jun 2006 26 Sep 2008 (2x)
Hoofdstuk 10, samenvatting cultuur 11 Jan 2011 03 Jan 2011 (1x)
Hoofdstuk 10, startblok 28 Aug 2005 15 Apr 2014 (4x)
Hoofdstuk 10, tekstblok: Goed gedaan, Marcus! 28 Aug 2005 13 Oct 2010 (21x)
Hoofdstuk 10, toetsblok. 28 Aug 2005 03 Apr 2009 (5x)
Hoofdstuk 11, opdr. 1 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 11, opdr. 2 27 Jun 2006 19 Sep 2011 (4x)
Hoofdstuk 11, opdr. 3 05 May 2008 02 Oct 2012 (3x)
Hoofdstuk 11, opdr. 4 27 Jun 2006 16 Jun 2014 (5x)
Hoofdstuk 11, opdr. 5 27 Jun 2006 26 Sep 2008 (1x)
Hoofdstuk 11, opdr. 6 11 Oct 2006 28 Sep 2008 (4x)
Hoofdstuk 11, opdr. 7 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 11, opdr. 8 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 11, opdr. 9 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 11, opdr. 10 30 Oct 2006 30 Oct 2006 (2x)
Hoofdstuk 11, startblok 28 Aug 2005 11 Oct 2011 (5x)
Hoofdstuk 11, tekstblok 28 Aug 2005 30 May 2013 (19x)
Hoofdstuk 11, toetsblok 11 Oct 2006 19 Sep 2011 (5x)
Hoofdstuk 12, opdr. 1 27 Jun 2006 13 Mar 2012 (12x)
Hoofdstuk 12, opdr. 2 27 Jun 2006 08 Feb 2011 (2x)
Hoofdstuk 12, opdr. 3 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 12, opdr. 4 27 Jun 2006 02 Oct 2012 (2x)
Hoofdstuk 12, opdr. 5 27 Jun 2006  
Hoofdstuk 12, opdr. 6 27 Jun 2006 06 Jan 2015 (6x)
Hoofdstuk 12, opdr. 7 27 Jun 2006 21 Nov 2007 (2x)
Hoofdstuk 12, opdr. 8 27 Jun 2006 06 Jan 2015 (2x)
Hoofdstuk 12, opdr. 9 27 Jun 2006 16 Jun 2014 (2x)
Hoofdstuk 12, startblok 13 Nov 2005 11 Oct 2011 (7x)
Hoofdstuk 12, Tekstblok (versie 1) 24 Jan 2009 03 Nov 2015 (23x)
Hoofdstuk 12, tekstblok (versie 2) 20 Jun 2009 08 Oct 2012 (1x)
Hoofdstuk 12, Toetsblok (versie 1) 23 Nov 2009 21 Nov 2011 (1x)
Hoofdstuk 12, Toetsblok (versie 2) 23 Nov 2009  
Hoofdstuk 12, toetsblok (versie 3) 15 Dec 2009  
Hoofdstuk 12, toetsblok (versie 4) 26 Jan 2010  
Hoofdstuk ?, oefenblok 7 13 Oct 2010  
Hoofdstuk ?, tekst ?: cap xi lec i (incompleet) 16 Oct 2018  
Hoofdstuk ?, tekst ?: Op leven en dood 14 Apr 2014  
Hoofdstuk ?, toetsblok 12: De heerschappij van tiberius 03 Dec 2018  
Hoofdstuk ?: Op leven en dood 01 Dec 2014  

Vertalingen gezocht

TitelGezocht sindsStuur in
Apollonius 11 Sep 2022 klik hier

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30