Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 59-60 - Wat stellen de Romeinen nou helemaal voor? 21.43.11-18

En denk niet dat van hoe grote reputatie de oorlog is, de overwinning [net] zo moeilijk zal zijn; vaak heeft ook een geminachte vijand een bloedige strijd geleverd en beroemde volken en koningen zijn door een zeer lichte doorslag (van de weegschaal) overwonnen. Want als deze ene glans van de naam ‘Romein’ is weggenomen, wat is dan [de reden] waarom zij met jullie te verge-lijken zijn?
175 Om [nog maar] te zwijgen van jullie twintigjarige krijgsdienst met die [bekende] moed, met dat [bekende] succes: vanaf de Zuilen van Hercules, vanaf de [Atlantische] Oceaan en de uiterste grenzen der aarde zijn jullie door zoveel zeer woeste volken van Spanje en Gallië heen overwinnend hier aangekomen; jullie zullen strijden met een rekrutenleger, dat nog deze zomer is afgeslacht, overwonnen [en] belegerd door de Galliërs, [dat] voor zijn aanvoerder nog
niet bekend [is] en zijn aanvoerder niet kent. Of moet ik mij, [die] in de veld-
180 heerstent van mijn vader, een zeer beroemd bevelhebber, bijna geboren [en] in ieder geval grootgebracht [ben], de bedwinger van Spanje en Gallië, eveneens de overwinnaar van niet alleen de Alpenvolkeren, maar [ook] – [iets] dat veel groter is – van de Alpen zelf, soms vergelijken met deze aanvoerder van zes maanden, die zijn eigen leger in de steek heeft gelaten (verlater van zijn eigen leger)? Als iemand hem, na de veldtekens te hebben weggenomen, vandaag de Puniërs en de Romeinen zou laten zien, ben ik er zeker van dat hij niet zal
185 weten van welk van beide legers hij de consul is. Ik acht dat niet gering, soldaten, dat er niemand van jullie is voor wiens ogen ik niet zelf vaak een of andere oorlogsdaad heb verricht, voor wie ik niet ook als toeschouwer en getuige van zijn moed zijn heldendaden, naar tijd(en) en plaats(en) opgetekend, zou kunnen vermelden. Met [mensen die] door mij duizendmaal geprezen en beloond [zijn], eerder leerling dan bevelhebber van jullie allen, zal ik mij in de slag bege-
190 ven tegen [mensen die] onderling onbekend [zijn] en [elkaar] niet kennen.