Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 69, vertaling: De inwoners van Marseille roepen de Romeinen te hulp

Door de vlotte tocht van Hannibal was gebleken dat de oude weg, die van Spanje naar Italië voert, van het grootste belang was voor de Romeinse staat en dat de inwoners van Marseille, die hem [weg: mannelijk in het Nederlands] bewaakte, ongeschikt waren. Het karakter van de Grieken was geschikter voor de handel dan voor het voeren van oorlogen en de inwoners van Marseille hadden hun bezit meer vergroot door zaken te exporteren, die de Galliërs via het dal van de Rhône hadden aangevoerd, dan door met oorlogen andere gebieden te bezetten. En toen dus, enige jaren nadat Hannibal door Gallië was getrokken, niet alleen nieuwe Gallische stammen naar Gallië verhuisd waren (waaronder de Belgen, die noordelijk woonden), maar ook naburige volken, vooral de Liguriërs, herhaaldelijk invallen deden en het gebied van de Grieken bedreigden, hebben de inwoners van Marseille gezanten naar Rome gestuurd, om hulp te vragen. De Romeinen, die meenden dat in die streken hun eigen belang ermee gemoeid was, oordeelden dat hun oude bondgenoten, die hen eens tot redding waren geweest, niet onwaardig waren om direct te hulp te komen en in het jaar 154 voor Christus hebben zij de overwinning behaald.
Bij de eerste strijd, die met de Galliërs gevoerd is, zijn sommige Griekse kolonies door de Romeinen bevrijd en in hun oude status hersteld. Enige jaren daarna heeft C. Sextius Calvinus de Salluviërs verslagen en de eerste Romeinse stad in die regionen gesticht, die Aquae Sextiae (Aix) genoemd werd. Nadat daar een stevig garnizoen achtergelaten was, hebben de Romeinen een bondgenootschap gesloten met de Haeduers, die in het dal van de Arar woonden; de overige stammen echter, die met de Salluviërs hadden samengespannen, zijn gewapenderhand tot vrede gebracht, waaronder de Allobrogen, door de consul Cn. Domitius Ahenobarbus. Uiteindelijk is Bituitus, koning van de zeer oorlogszuchtige stam der Averniërs, die aan het hoofd van de Gallische samenzwering had gestaan, in een hinderlaag gegrepen en zijn leger is dichtbij Valentia door Fabius en Domitius verdreven.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25