Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 20, oefening 141

de modus irrealis in hoofdzin en conditionele bijzin
(het gaat hier dus om voorwaarden die in strijd met de werkelijkheid zijn)
voor het heden : coniunctivus imperfecti
voor het verleden: coniunctivus plusquamperfecti

In de oefening staan alleen voorbeelden voor het heden (in het imperfectum van de coniunctivus dus!)

1 Gladium sperneres; tunc in bellum non abducereris et vitam servares. Negeerde jij het zwaard maar; dan zou je niet naar de oorlog afgevoerd worden en je leven redden.
2 Si pugnae cupidus non esset, praematura morte non occumberet. Als je niet begerig naar de strijd was (naar de strijd verlangde), zou je niet door een voortijdige dood omkomen.
3 Nervus infantis mergeretur; tum tutus esset. Werd de pees van het kleine kind maar ondergedompeld; dan zou het onkwetsbaar zijn.
4 Ulixes gladium ostendebat; aliter Achille careretis. Ulixes toonde een zwaard; anders moesten jullie Achilles missen.
5 Mox occidam, sed sine gloria non ero. a) Ik zal spoedig sneuvelen, maar ik zal niet zonder roem zijn. b) Laat ik dan spoedig sneuvelen, maar ik zal niet zonder roem zijn.
6 In Graecorum exercitu et Achilles et Ulixes maximi momenti erunt, quod alter fortissimus, alter callidissimus est. In het leger van de Grieken zullen zowel Achilles als Ulixes van het grootste belang zijn, omdat de één de dapperste, de ander de schranderste is.
7 Et Achilles et Ulixes clarissimi erunt, alter quod fortissimus, alter quod sapientissimus erat. Achilles en Ulixes zullen allebei zeer beroemd zijn, de één omdat hij de dapperste, de ander omdat hij de meest verstandige was.
8 Cum Thetis filium domi retineret, tamen filius pugnae cupidissimus erat. Hoewel Thetis haar zoon thuis achterhield, was haar zoon toch zeer verlangend naar de strijd.
9 Melius filium celares; tunc non reperiretur. Verstopte jij je zoon maar beter; dan zou hij niet gevonden worden.
10 Si membra omnia in aquam Stygis mergerentur, nervus pedis non transfigeretur. Als alle lichaamsdelen in het water van de Styx gedompeld werden, zou de pees van de voet niet doorboord worden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6