Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 61, vertaling: De heldendaden van Lucius Aemulius Paullus

In 168 voor Chr. Toen de Romeinen onder leiding van Paullus oorlog voerden met Perseus, de koning van de Meden, overviel op een zekere nacht een grote angst het kamp: want hoewel de nacht helder was verdween plots de volle maan (was er plots een maansverduistering).
De soldaten waren erg geschrokken door dit ongewoon gebeuren en geloofden
dat door het voorteken de toekomstige nederlaag voorspeld werd.
de volgende dag legde de onderofficier Sulpicius Gallus, om het leger van het bijgeloof en de angst te bevrijden, de oorzaak uit van dit gebeuren en hij leerde hen dat dit, wat toen gebeurd was, op bepaalde ogenblikken altijd gebeurt, wanneer de zon zo geplaatst is, dat (zij met) haar
licht de maan niet kan bereiken. Nadat ze deze uiteenzetting gehoord hadden (na deze uiteenzetting) waren de soldaten zo vol goede moed dat ze niet alleen de aanval van de vijand weerstonden, maar hen zelfs op de vlucht dreven.
Zonder zelf een nederlaag te lijden doodden ze een zeer groot aantal soldaten; de koning echter die met de volledige ruiterij gevlucht was, gaf zich later over aan Paullus.